QUY ĐỊNH HỌC BỔNG

Trong suốt quá trình nhận học bổng, các em học sinh cần phải thực hiện các quy định sau:

  • đăng ký học ít nhất một khoá (Anh Ngữ hoặc Toán) mỗi quý
  • hoàn thành các mục tiêu học tập đã đề ra
  • được phép nghỉ có lý do 1 lần cho mỗi lớp
  • hoàn tất đầy đủ bài tập được giao (với một lần nộp trễ có lý do)

Việc không đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì học bổng của các em.

Khi học bổng hết hạn sau 4 quý, E2 sẽ xem xét và đánh giá việc tiếp tục cấp học bổng, dựa trên việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu học bổng của các em. E2 sẽ thông báo đến gia đình, và trong trường hợp học bổng được tiếp tục, các em không cần nộp lại đơn hoặc bổ sung đơn.

Trong những trường hợp đặc biệt đã được thông báo và thảo luận với người phụ trách, E2 sẽ cho phép các em nghỉ tối đa 1 quý. Nếu các em nghỉ quá 1 quý trong thời gian nhận học bổng, E2 bắt buộc phải dừng học bổng.